Maxtrade CTM

Това е програма работеща под операционната среда на Microsoft Windows XP/7/8/10 разработена за използване в Служба по Трудова Медицина. Програмата Ви дава възможност да извършвате регистриране на дейността си по контрол и консултации на фирмите относно дейността им свързана с трудовата медицина.

II. Описание на функционалните възможности на програмата.

Програмата се състои от две части, сървърна част и клиентска част.

Сървърна част от програмата – MaxtradeERP Server. Служи за управление, поддържане, архивиране и описване на базата с данни. Програмата е изградена и компилирана на основата на език за програмиране C#, в среда на Microsoft® .NET 3.5.

За нормалната работа на сървъра е необходимо следното програмно осигуряване.

Семейството на Microsoft® Windows Операционни Системи, Microsoft® Windows XP , Microsoft® Windows Vista , Microsoft® Windows 7 , Microsoft® Windows 8, Microsoft® Windows 10, Microsoft® Windows 2003 , Microsoft® Windows 2008.
Microsoft® .NET 3.5. или по-висока версия на средата за разработка.
Освободен за достъп TCP/IP порт номер 3306, на който се свързва програмата за база данни.


Клиентска част на програмата – MaxtradeCTM. Служи като итерфейс към базата данни. Чрез нея се въвеждат, коригират и изтриват данни от първични документи. Автоматично изгражда и визуализира справки и анализи.

За нормалната работа на клиентската част е необходимо следното програмно осигуряване.

Семейството на Microsoft® Windows Операционни Системи, Microsoft® Windows XP , Microsoft® Windows Vista , Microsoft® Windows 7 , Microsoft® Windows 8, Microsoft® Windows 10, Microsoft® Windows 2003 , Microsoft® Windows 2008.
Microsoft® .NET 3.5. или по-висока версия на средата за разработка.
Microsoft Chart Controls for Microsoft .NET Framework 3.5 Setup
Microsoft Report Viewer Redistributable 2008 Setup

Системни функции:

Програмата работи с потребителски акаунти и автентификация. Могат да се създават различен брой потребители, всеки от които има собствени права за работа с програмата. С началното стартиране програмата притежава потребител “admin” с парола “admin”, който притежава всички необходими права за работа с нея. Възможност за настройване на мрежовите връзки към сървърната част. Това означава, че базата данни може да се намира на друг компютър във Вашата локална мрежа, или на отдалечен компютър в интернет мрежата.

Клиентската част на програмата може да ползва данните на сървъра независимо къде се намира той. Настройка на самата програма. Всичко необходимо за нормалната и работа. Указват се потребителя на програмата ( собственика на продукта и данни за него, които в последствие ще се визуализират в различните видове справки ). Настройки на визуалния вид на програмата. Информация за създателя на програмата. Възможност за активиране на продукта. Ако е била получена 30 – дневна версия на продукта с тази функционалност бихте могли да си регистрирате и закупите продукта.

Въвеждане на първични данни:

Управление на фирмени профили на обслужваните предприятия, номенклатури в програмата и шаблони за измервания
Въвеждане на данни за фирми предмет на работата на съответното СТМ работещо с програмата.
Промяна на данните и въвеждане на персонал подлежащ на обслужване.
Структура на фирмите – клонове, отдели, професионални групи, длъжности на лицата, населени места.
Създаване и редактиране на шаблони за измервания. Позволяват се създаване и редактиране на общи шаблони за дадени професионални групи, които да могат да се използват за всички лица от дадената професионална група.

Здравни досиета , данни и измервания за лицата обект на работата на СТМ
Въвеждани и редакция на данни за служители разпределени по фирми.
Въвеждане и редакция на първични данни за служителите
Въвеждане и редакция на професионални маршрути за отделните лица.
Въвеждане и редакция на професионални заболявания за отделните лица.
Въвеждане и редакция на трудови злополуки за отделните лица.
Въвеждане и редакция на трудоустрояване за отделните лица.

Въвеждане и редакция на инвалидност за отделните лица.
Въвеждане и редакция на измервания за служителите.
Въвеждане и редакция на измервания за отделните лица.
Въвеждане и редакция на предварителен медицински преглед за отделните лица.
Въвеждане и редакция на периодични медицински прегледи за отделните лица.
Въвеждане и редакция на посещения за отделните лица.
Въвеждане и редакция на болнични листове за отделните лица.

Справки и Анализи:

Справки, Анализи и следене на срокове за Периодични медицински прегледи на служителите
Справка за “Брой служители разпределени по признак”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
Справка за “Брой служители разпределени по признак (до 5г., от 5г. до 10г., над 10г.) трудов стаж”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.

Справка за “Брой мъже, брой жени по длъжности”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
Справка за “Брой регистрирани професионални заболявания по длъжности”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
Справка за “Трудови злополуки в списък с номер на акт, диагноза, дата на акт, по длъжности”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
Справка за “Трудоустроени – в списък с диагноза, продължителност, място на трудоустрояване, по длъжност”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.

Справка за “трайно намалена работоспособност – списък номер на ЕР на ТЕЛК, диагноза, срок, проценти, по длъжност”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
Справка за “За всеки работник заключение от предварителен медицински преглед”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
Справка за “За всеки работник заключение от предварителни медицински прегледи”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
Справка за “За всеки работник уведомяване на личния лекар”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
Справка за “Болнични листове”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.

Справка за “Актуален списък на работещите”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
Справка за “Брой напуснали служители”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
Справка за “Брой работещи с изписана рецепта за очила”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
“Анализ на заболеваемоста с временна неработоспособност на работещите”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
“Анализ на моментната болестност установена при проведените задължителни периодични медицински прегледи по Раздел II на Наредба номер 3 на МЗ на работещите”.

Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
“Обобщен анализ”. Възможност за печат на принтер и експорт на документа във формат “XLS” или “PDF”.
Следене на сроковете за Периодични медицински прегледи на служителите.
Оценка на риска
Коефициенти за вероятност за настъпване на вредата. С избор на менюто “Справки и Анализи” >> “Оценка на риска”>>”Коефициенти за вероятност” се отваря прозорец в който ако желаете можете да промените коефициентите и да запишете промените.

III. Инсталиране

Продукта се състои от две части.

1. Сървърна, на която се съхранява базата от данни за всички извършени сделки. Инсталира се от файла "MaxtradeCTMServer_Install.exe".

2. Клиентска част, с която Вие действително работите. Инсталира се от файла "MaxtradeCTM_Instalator.exe".

3. Допълнения. Microsoft ReportViewer.exe. Необходим за печата на справките.

След коректната инсталация на сървърната и клиентската част на програмата можете да започнете работа с нея. На поисканите данни за вход при първоначално стартиране на програмата можете да използвате следните данни:
Потребител: admin
Парола: admin

V. Текуща версия

Текущата версия на MaxtradeCTM е: v.1.0.2.6 от 05.01.2016г.

VI. Съвместимост

Тествано за работоспособност на версии на
ОС Microsoft Windows: XP/7/8/8.1/10
ОС Microsoft Windows Server: 2003/2008/2012
Продукта е разработен и има необходимост от .NET 3.5

Maxtrade CTM

Програма за управление на дейността на Служба по трудова медицина

Право на ползване, варианти, цени:

Maxtrade CTM
432.00 лв. с ДДС

* Лицензия за ползване на продукта на един брой работни места за една година.

Посочената цена е само за закупуване на самия модул. В цената не се включват инсталиране, настройване и промени в модула. тези допълнителни функции са въпрос на допълнителни разговори за определяне на цената спрямо конкретните изисквания на клиента.

Възможни са варианти за безплатно инсталиране и настройване на продукта.
Начин на закупуване и доставка:
След като направите заявка от нашия онлайн магазин
или директно на E-Mail: home@avalonbg.com, указвайки Вашите фирмени данни, ще Ви бъде изпратена проформа фактура за извършване на необходимото плащане за покупката. След удостоверяване на плащането, ще Ви бъде изпратена оригиналната фактура заедно с необходимите файлове за инсталацията на Maxtrade CTM.
При Ваше желание плащането може да се извърши и с наложен платеж чрез куриер.

Използване на временна версия на програмата:

Можете да си изтеглите напълно работоспособна временна версия на програмата. Тя ще може да работи в продължение на един месец от инсталирането си. Всички функционалности на програмата са запазени. След изтичане на пробния период и при желание за закупуване на лиценз Вие няма да загубите натрупаните по време на теста данни.

Maxtrade CTM

Програма за управление на дейността на Служба по трудова медицина